OFERTA

Zgodnie z Art. 79. U S T AWY z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności
– sporządza akty notarialne, w tym:),
• umowy sprzedaży,
• umowy darowizny,
• umowy zamiany,
• umowy zniesienia współwłasności,
• umowy o dział spadku,
• umowy o dożywocie,
• umowy i oświadczenia o ustanowieniu służebności,
• testamenty,
• umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
• umowy majątkowe małżeńskie,
• pełnomocnictwa,
• oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
• oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
• umowy, statuty i akty założycielskie spółek handlowych,
• protokoły zgromadzeń wspólników i protokoły walnych zgromadzeń,
• protokoły zebrań wspólnot mieszkaniowych,
• oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego,

• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
• podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
• podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw
• sporządza poświadczenia;
• spisuje protokoły;
• sporządza protesty weksli i czeków;
• przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
• składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
• sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Close Menu