kancelaria notarialna

Wojciech Nowak

umów się na wizytę

Otwarte od 8am – 4pm Pon-Pią

O kancelarii

Praktyka Notarialna jakiej możesz ufać

Nasz Historia

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zawodzie notariusza w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz zasady etyki zawodowej, zrozumienie oczekiwań klienta oraz indywidualne podejście do potrzeb klienta są gwarancją profesjonalnej obsługi w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Funkcjonalność & Zalety

Oferta

Spisywanie
protokołów

Sporządzanie akt poświadczenia dziedziczenia

Sporządzanie
poświadczeń

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Co mówią klienci

Opinie o Kancelarii

Dokumenty

Podstawowe dokumenty potrzebne do podpisania
aktu notarialnego:

– dane osobowe zbywców i nabywców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, w przypadku firm dodatkowo aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
– odpis zwykły z księgi wieczystej,
– wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków w przypadku gdy nieruchomość jest zabudowana, wyrys z mapy ewidencyjnej w przypadku gdy działka będzie odłączana do nowej/innej księgi wieczystej,
– w przypadku gdy następuje podział nieruchomości ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz mapa z projektem podziału nieruchomości,
– zaświadczenie informujące, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzania lasu
– zaświadczenie informujące, w jakich terenach znajduje się działka według planu zagospodarowania przestrzennego, czy położona jest w strefie rewitalizacji, strefie ekonomicznej,
– prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od nabycia spadku, działu spadku lub zniesienia współwłasności został zapłacony lub się nie należy lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
– zaświadczenie informujące, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
– cena sprzedaży lub wartość darowizny

– dane osobowe zbywców i nabywców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, w przypadku firm dodatkowo – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
– odpis zwykły z księgi wieczystej,
– wypis z rejestru lokali,
– zaświadczenie informujące, w czy działka położona jest w strefie rewitalizacji,
– prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od nabycia spadku, działu spadku lub zniesienia współwłasności został zapłacony lub się nie należy lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
– zaświadczenie informujące, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
– zaświadczenie informujące, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
– cena sprzedaży lub wartość darowizny

– dane osobowe zbywców i nabywców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, w przypadku firm dodatkowo – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
– odpis zwykły z księgi wieczystej,
– zaświadczenie ze spółdzielni informujące, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
– prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od nabycia spadku, działu spadku lub zniesienia współwłasności został zapłacony lub się nie należy lub zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia,
– zaświadczenie informujące, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
– zaświadczenie informujące, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych
– cena sprzedaży lub wartość darowizny

– dane osobowe testatora (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania
– dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia)

– dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP adres zameldowania),
– dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
– informacja o czynnościach, które ma obejmować umocowanie

– odpis skrócony akt zgonu spadkodawcy oraz nr PESEL spadkodawcy,
– testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
– odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy i zamężnych córek spadkodawcy
– odpis skrócony aktu urodzenia niezamężnych córek spadkodawcy i synów spadkodawcy
– nr działek i nr ksiąg wieczystych będących własnością spadkodawcy

– dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania).
– odpis skrócony aktu małżeństwa,

Close Menu